Почела примена новог тарифника за jавне извршитеље

Почела примена новог тарифика за jавне извршитеље

Почела примена новог тарифника за jавне извршитеље

Примена нових одредби Закона о извршењу и обезбеђењу (ЗИО), према којима дужник, власник непокретности више неће моћи да остане без стана због комуналног дуга мањег од 5.000 евра у динарској противредности, почела је данас. 

Поред тога овим законским изменама, предвиђена је потпуна заштита породиља и деце – тако што ће по први пут бити изузета од извршења сва примања по основу закона којим се уређује финансијска подршка породицама са децом.

Ово су најважније новине ЗИО којима се постиже сразмера између потраживања и дуговања, односно имовине дужника на којој се спроводи извршење, рекла је за Танјуг министарка правде Нела Кубуровић.

Такође, законским новинама уведени су лимити забрана извршења на плати, заради и пензији, а предвиђене су и пронеме заштићеног износа за наплату потраживања, у циљу јачања социјалне компоненте Закона и заштите економски слабих слојева становништва.

Уводи се електронско надметање за продају покретних и непокретних ствари, електронска огласна табла, а посебно су поошторена правила о поступању јавних извршитеља и њихова одговорност. Све ове измене имају за циљ смањење трошкова у извршним предметима, а што је довело и до смањења накнада за јавне извршитеље, кроз измену Јавноизвршитељске тарифе која се такође почиње да се примењује од данас.

Законске измене предвиђају други сегемнт аутоматизације извршног поступка кроз увођење електронске огласне табле, која ће бити успостављена као јавни регистар. 

Наиме, на интернет презентацији сваког суда опште или посебне надлежности у Србији, уношењем личних података, грађани ће моћи да провере да ли им се доставља било какав акт или одлука који потичу из извршног поступка.

Када је реч о изменама које се тичу плате или зараде, односно накнади плате или зараде, од следеће године извршење ће моћи да се спроведе до њихове половине (уместо две трећине) односно до њихове четвртине (уместо половине), ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде утврђене у складу са законом.

Извршење на заради или плати, накнади зараде, односно накнади плате која не прелази износ просечне нето зараде према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, може се спровести до њихове трећине, а на минималној заради спроводи се до њене четвртине (уместо половине). 

Такође, извршење на заради, плати или пензији ради намирења потраживања по основу законског издржавања моћи ће да се спроведе само до половине примања.

Када је о пензији реч, извршење се може спровести до њене трећине (уместо две трећине), односно четвртине, када је реч о пензији која не прелази износ просечне пензије, односно десетине када је реч о минималној пензији (уместо половине). 

Измењено је и правило о томе ко не може бити купац у поступку извршења.

Према томе, купац непокретности не може бити ни јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, независно од тога да ли поступа у конкретном извршном поступку.

Такође не може бити ни њихов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник.

Купац непокретности не може бити ни свако друго лице које службено учествује у конкретном извршном поступку, као и ни особе запослене у министарству као администратори портала електронског јавног надметања, нити његови сродници.

Изменама ЗИО дупло су продужени рокови застарелости за гоњење јавних извршитеља. 

Новине предвиђају и забрану нагомилавања трошкова за дужнике, па се уводе нова правила која онемогућавају извршне повериоце да наплате трошкове поступка у ситуацији када против истог дужника подносе више предлога за извршење за потраживања која су могла бити обухваћена једним предлогом за извршење или у слуцају „цепања“ потраживања по основу главнице, камате и трошкова поступка.

  Извор: Танјуг

Нема Коментара

Поставите Коментар